แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งาน เว็บไซต์โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์

     แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ ขอความร่วมมือท่านในการตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด


ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐาน
1. เพศ
   ชาย
หญิง
2. สถานภาพสมรส
   โสด สมรส หย่า
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา /ปวช./ ปวส.
   ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
4.  อาชีพ
   นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร
   แม่บ้าน
รับจ้าง
อื่น ๆ
     
ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ
ลำดับที่ บริการที่ท่านได้รับข้อมูลต่อไปนี้ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สิ่งอำนวยความสะดวก
1 ท่านสามารถเข้าถึง / download ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก
3 เว็บไซต์มีความทันสมัย สะดุดตา
4 โครงสร้างของเว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลที่ได้รับ
5 ท่านได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้มีเพียงพอ เหมาะสม
7 ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วน
8 ข้อมูลที่ได้รับมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
ภาพรวมความพึงพอใจ
9 ในภาพรวมท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ เพียงใด

  

   
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งาน เว็บไซต์
 
  พรรณไม้นานาชนิด  
 
 
 ปฏิทินแผนงาน
 
 
อา พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
 
  01 ส.ค. 2552
ดอกไม้กับวันสำคัญ : มะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติของไทย
 
» รายละเอียด   
 
 
 
  01 ก.ค. 2552
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
» รายละเอียด   
 
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
» รายละเอียด  


 แนะนำพรรณไม้ที่น่าสนใจ
             
   
     
» รายละเอียด    
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
22 พ.ย. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รวมศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ด้วยพฤกษชาติในสวนถาดสวนแก้ว”
23 ม.ค. 2552
โครงการบริการพันธุ์พืชสำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางพฤกษศาสตร์
23 ม.ค. 2552
โครงการจ้างงานนิสิตนักศึกษาในการขยายพันธุ์พืช
23 ม.ค. 2552
โครงการบริการพรรณไม้เพื่อรณรงค์การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน (จำหน่ายผักไฮโดรนิกส์)
  » รายละเอียด
 
 บทความล่าสุด
พืชต้านทาน
อนุกรมวิธานพืช หรือพฤกษณุกรมวิธาน
บทบาทและความสำคัญของมดต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการอัดแห้งพรรณไม้
  » รายละเอียด
 งานวิจัยล่าสุด
  การศึกษาผลการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลกับต้นกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลกับต้นกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ Dendrobium Sonia “Bom Jo” เพื่อทำไม้แคระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูงและขนาดของทรงพุ่มของต้นกล้วยไม้ โดยวิธีการฉีดพ่นทางใบเพียงครั้งเดียว
» รายละเอียด   
 

พรรณไม้


โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย
และการจัดการ ความรู้ทางพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
โทรศัพท์ และ โทรสาร 02-6641000 ต่อ 1204
มือถือ 086-8942626

  เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ ห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ หนังสือและเอกสารประกอบ BOTANY SWU
  บุคลากร นานาสาระพรรณพฤกษา วีดีทัศน์ แนะนำพรรณไม้ในศูนย์วิจัยฯ
  ปฏิทินแผนงาน งานวิจัย บทความ    
Hit Counter by Digits     Copyright © 2009 All rights reserved. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.    Web design by maximumdev