แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งาน เว็บไซต์
 
  พรรณไม้นานาชนิด  
 
 
 ปฏิทินแผนงาน
 
 
อา พฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
 
  01 ส.ค. 2552
ดอกไม้กับวันสำคัญ : มะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติของไทย
 
» รายละเอียด   
 
 
 
  01 ก.ค. 2552
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
» รายละเอียด   
 
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
» รายละเอียด  


 
เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ : ข้อมูลองค์กร
 
สาระสำคัญในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
     ในปัจจุบันสถานศึกษาแทบทุกแห่งในประเทศไทย ได้เปิดสอนวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์จนถึงระดับสูงส่วนใหญ่ มีห้องปฏิบัติการภาคสนามน้อย จึงขาดองค์ประกอบที่สำคัญที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้รู้จักพรรณไม้อย่างลึกซึ้ง และยังขาดที่ฝึกงานในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้
จึงทำให้ประเทศไทยขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนมักหาตัวอย่างพรรณพืชเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ไม่เพียงพอกับ
ผู้เรียน หรือหาตัวอย่างพืชที่มีความจำเป็นในการสอนเรื่องการจำแนกชนิดไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ปลูกจำหน่ายน้อย หรือปลูกไม่ได้บริเวณสถานศึกษา หากมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมขยายพันธุ์พืชที่หายาก และจำเป็นในการเรียนการสอนเหล่านี้ไว้บริการสถานศึกษาต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สอน และช่วยทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในสาขาพฤกษศาสตร์ ส่วนประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ถ้ามีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นที่ฝึกทักษะของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจอีกด้วย

     ในด้านของการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครนายก มีแหล่งผลิตพืชไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียง แต่พืชที่นำมาผลิตเป็นชนิดที่มีความซ้ำกันมาก และความรู้ในด้านการจัดการพันธุ์พืชมีน้อย เมื่อมีการผลิตมากจึงเกิดการแข่งขันกันในเรื่องของราคา ทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลงในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หากเป็นเช่นนี้ต่อไป เกษตรกรจะประสบปัญหาการขาดทุน ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย แม้ว่าจะทำงานหนักก็ตาม และ
ผู้ชื้อก็ยังขาดการรับรองพันธุ์พืช รวมทั้งราคาที่มั่นใจว่าไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ขาย การวิจัยสร้างองค์ความรู้ในการหาสายพันธุ์แปลกใหม่ หรือวิธีการเพาะเลี้ยงที่ถูกต้องมาให้เกษตรกรปลูกจำหน่ายจะช่วยทำให้การแข่งขันกันด้านราคาลดลง รวมทั้งการมีหน่วยงานที่สามารถจัดการตลาด และกำหนดราคา ตลอดจนรับรองพันธุ์พืชให้จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ซื้อได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีแหล่งฝึกอบรมอาชีพที่
ถูกต้อง การจัดตั้งศูนย์วิจัย และการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ที่จังหวัดนครนายก จึงสามารถตอบสนองความต้องการหลายๆ ด้านของประเทศได้

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดปลูกให้สวยงามเป็นหมวดหมู่ตามอุปนิสัยของพรรณไม้ ระบุพันธุ์พืชชัดเจน เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้ประจำถิ่น สมุนไพร พืชใกล้สูญพันธุ์ โดยการขยายพันธุ์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้
2. เพื่อเป็นแหล่งวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถศึกษาด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน และเพื่อนักท่องเที่ยว
3. เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและนักท่องเที่ยว
4. เป็นศูนย์บริการพันธุ์พืชหายากที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป และส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะขยายพันธุ์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
5. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม
6. เป็นศูนย์กลางตลาดพันธุ์พืชให้เกษตรกรนำผลผลิตพันธุ์พืชมาจำหน่าย โดยมีการรับรองและกำหนดราคากลางของพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และเผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ให้แก่นักท่องเที่ยว
8. เป็นแหล่งสร้างงานให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
   
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ

     ชุมชนจะมีแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เข้ารับการอบรมฝึกงานเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไป นอกจากนี้ศูนย์วิจัยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ชุมชนสามารถเข้ามาชม และพักผ่อนหย่อนใจได้เพิ่มเติม จากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก

 

 

 
  เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ ห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ หนังสือและเอกสารประกอบ BOTANY SWU
  บุคลากร นานาสาระพรรณพฤกษา วีดีทัศน์ แนะนำพรรณไม้ในศูนย์วิจัยฯ
  ปฏิทินแผนงาน งานวิจัย บทความ    
Hit Counter by Digits     Copyright © 2009 All rights reserved. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.    Web design by maximumdev