แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งาน เว็บไซต์โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์

     แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ ขอความร่วมมือท่านในการตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด


ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐาน
1. เพศ
   ชาย
หญิง
2. สถานภาพสมรส
   โสด สมรส หย่า
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา /ปวช./ ปวส.
   ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
4.  อาชีพ
   นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร
   แม่บ้าน
รับจ้าง
อื่น ๆ
     
ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ
ลำดับที่ บริการที่ท่านได้รับข้อมูลต่อไปนี้ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สิ่งอำนวยความสะดวก
1 ท่านสามารถเข้าถึง / download ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก
3 เว็บไซต์มีความทันสมัย สะดุดตา
4 โครงสร้างของเว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลที่ได้รับ
5 ท่านได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้มีเพียงพอ เหมาะสม
7 ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วน
8 ข้อมูลที่ได้รับมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
ภาพรวมความพึงพอใจ
9 ในภาพรวมท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ เพียงใด